Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 09-12-2563 ]ประกวดกระบือไทย
[ 09-12-2563 ]อบรมหการทำชิฟฟ่อนนมแพะ
[ 08-12-2563 ]สัมมนา เรื่อง “จับตาสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ปี 64 และประเด็นปัญหากระดูกในไก่เนื้อและสุกร”
[ 08-12-2563 ]อบรมการทำสบู่กรีเซอรีนนมแพะ
[ 07-12-2563 ]อบรมการทำคุกกี้นมแพะรัญพืช
[ 07-12-2563 ]นักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษานครปฐม เข้าชมนิทรรศการคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-12-2563 ]อบรมระยะสั้น เรื่อง การปลูกผักอินทรีย์
[ 07-12-2563 ]การแข่งขันสะบัดแส้
[ 06-12-2563 ]อบรมการทำกิมจิ
[ 05-12-2563 ]ร่วมงาน “เก็บเกี่ยววันพ่อ” ปี 2563
[ 05-12-2563 ]เสวนาเรื่อง "การ Disruption โคนมสู่โคเนื้อแก้ไขปัญหา FTA"
[ 05-12-2563 ]อบรมหลักสูตรการแปรรูปหมูแดดเดียว โดยโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์
[ 05-12-2563 ]อบรมการแปรรูปมะขามป้อมแซ่อิ่ม
[ 05-12-2563 ]อบรมระยะสั้น เรื่อง “การขยายพันธุ์มะนาวและการปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์แบบวัสดุยุบต้นไม่ยุบตาม
[ 04-12-2563 ]กิจกรรม "KU INTERNATIONAL NETWORKS AT KAMPHAENG SEAN CAMPUS"
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140