Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 18-03-2565 ]ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน รวมพลังหนุนมะม่วงไทยพร้อมส่งออก “อร่อย และปลอดภัย”
[ 17-03-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 10
[ 16-03-2565 ]โครงการ PARE Spring School 2022
[ 15-03-2565 ]บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย
[ 15-03-2565 ]ประชุมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่
[ 14-03-2565 ]รับมอบ เมล็ดปอเทือง จากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
[ 13-03-2565 ]การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 12-03-2565 ]การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 11-03-2565 ]ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทเศรษฐกิจบีซีจี
[ 11-03-2565 ]รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก BIC CHEMICAL CO., LTD.
[ 11-03-2565 ]บุคลากรคณะฯ เข้ารับทุนช่วยเหลือการวิจัยฯ ครั้งที่ 28 มูลนิธิโทเรฯ
[ 10-03-2565 ]ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี
[ 10-03-2565 ]ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
[ 10-03-2565 ]คณะ จากโครงการสัมมนาวิชาการ "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทเศรษฐกิจบีซีจี” เข้าดูงาน
[ 09-03-2565 ]ประชุมหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140