Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 27-05-2562 ]ร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “เกษตรปลอดภัย ทำอย่างไรให้รวย”
[ 22-05-2562 ]ประชุมกรรมการคณะเกษตร กำแพงแสน สัญจร
[ 21-05-2562 ]โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-05-2562 ]คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการของคณะ
[ 17-05-2562 ]โครงการฝึกอบรม การจัดทำอาหารโคนมที่สมดุล รุ่นที่ 5
[ 17-05-2562 ]โครงการอบรมบุคลากรเพื่อการผลิตบทเรียนออนไลน์
[ 16-05-2562 ]โครงการฝึกอบรม “การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า” รุ่นที่ 11
[ 16-05-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) รุ่นที่ 1
[ 12-05-2562 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3
[ 10-05-2562 ]คณะที่ปรึกษาประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าศึกษาดูงาน
[ 09-05-2562 ]บุคลากรเข้ารับรับรางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
[ 08-05-2562 ]กิจกรรม "แมลงดีมีประโยชน์"
[ 08-05-2562 ]ร่วมวางแจกันดอกไม้ถวายพระพร
[ 08-05-2562 ]โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.)
[ 03-05-2562 ]โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 (กว.)
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140