Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 09-06-2561 ]บุคลากรคณะฯ ชนะการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37-มอดินแดงเกมส์
[ 07-06-2561 ]โครงการแปรรูป แคปหมู ไส้กรอกเปรี้ยว ไส้กรอกเวียนนา และ ลูกชิ้นโครงการ 3 ประสาน
[ 06-06-2561 ]การแนะนำทุน Introduction of JSPS Activity in Asia and sharing information about research opportunity
[ 05-06-2561 ]ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 16
[ 05-06-2561 ]อบรมเทคนิคการออกแบบการเรียนนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
[ 01-06-2561 ]นักวิจัยคณะ รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559
[ 01-06-2561 ]ร่วมชม “งานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2018”
[ 31-05-2561 ]ประชุมคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน “สายใยน้องพี่ AGGIE กำแพงแสน ครั้งที่ 6”
[ 26-05-2561 ]อบรมพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน
[ 25-05-2561 ]นักวิจัยจาก CIRAD ประเทศฝรั่งเศส เข้าพบคณบดี
[ 25-05-2561 ]ค่ายฝึกอบรมการตรวจวัดวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง GLOBE Protocol เพื่อพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์
[ 24-05-2561 ]กิจกรรม “รายงานผลการบริหารงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ภายใต้โครงการผู้บริหารพบบุคลากรฯ
[ 22-05-2561 ]การสัมมนาวิชาการ ทิศทางงานวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน กับ การเป็น University 4.0
[ 21-05-2561 ]นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน
[ 20-05-2561 ]รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140