Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 20-06-2562 ]รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ รับมอบโรงเรือนเกษตร
[ 20-06-2562 ]ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน กพส. 2562
[ 17-06-2562 ]ให้สัมภาษณ์รายการ “กล้าลอง กล้าลุย”
[ 17-06-2562 ]โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 12-06-2562 ]บรรยายเรื่องหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารองค์กร
[ 10-06-2562 ]โครงการรับฟังความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อและการปรับโครงสร้างองค์กรคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-06-2562 ]ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 17
[ 07-06-2562 ]อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย โรงเรียนวิสุทธรังษี
[ 04-06-2562 ]การรับฟังประชาพิจารณ์ฯ และโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร
[ 04-06-2562 ]สพสว.วช. เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ใช้สัตว์ทดลองของวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 03-06-2562 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4
[ 01-06-2562 ]อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย โรงเรียนสงวนหญิง
[ 30-05-2562 ]อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย โรงเรียนหันคาพิทยาคม
[ 28-05-2562 ]โครงการอบรมเทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ
[ 27-05-2562 ]อบรมการผลิตและการจัดการไก่ไข่ โดยร่วมกับ Progressus AgriSchools
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140