Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 22-08-2559 ]โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 และ 2
[ 21-08-2559 ]โครงการสืบสานตำนานเกษตร(ประเพณีการดำนา) ประจำปีการศึกษา 2559
[ 21-08-2559 ]โครงการอบรมเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้ารุ่นที่ 38
[ 19-08-2559 ]อาจารย์และนิสิต Tokyo University เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
[ 19-08-2559 ]เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร จากโครงการอบรมฯ เข้าศึกษาดูงาน
[ 18-08-2559 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม” หลักสูตรที่2
[ 17-08-2559 ]คณะผู้เข้าประชุมวิชาการนานาชาติเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
[ 15-08-2559 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
[ 11-08-2559 ]ร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2559
[ 10-08-2559 ]พิธีลงนามความร่วมมือสามฝ่ายในการจัดงาน ThaiTam 2016
[ 09-08-2559 ]คณะผู้บริหารจาก JIANGSU ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES จีน เข้าพบผู้บริหารคณะ
[ 08-08-2559 ]พิธีสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และพิธีไหว้ครู คณะเกษตร กำแพงแสน 2559
[ 06-08-2559 ]โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
[ 05-08-2559 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปฏิบัติการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม” (1)
[ 05-08-2559 ]รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “ตำราคุณภาพฯ”
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140