Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 16-02-2563 ]อบรม "มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ" รุ่นที่ 5 หลักสูตร ISO 9001
[ 14-02-2563 ]บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด ประเทศแคเมอรูน เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ
[ 14-02-2563 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค” รุ่นที่ 7
[ 13-02-2563 ]งานถนนสีขาวของชาวเกษตร
[ 12-02-2563 ]แสดงความยินดี วันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 18 ปี
[ 11-02-2563 ]MOU ด้านการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม
[ 09-02-2563 ]อบรมมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ รุ่นที่ 5 หลักสูตร GMP และ HACCP
[ 06-02-2563 ]นายกสภา มก. เข้าเยี่ยมชมกิจการคณะด้านปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
[ 05-02-2563 ]รางวัล ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น
[ 02-02-2563 ]วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันคล้ายวันสถาปนา มก. ครบรอบ 77
[ 02-02-2563 ]แสดงผลงานนมแพะและผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่น ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563
[ 30-01-2563 ]บุคลากรได้รางวัลชมเชย ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21
[ 29-01-2563 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านดินและพืช”
[ 28-01-2563 ]บรรยายเรื่อง “บทบาทและการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ สู่มาตรฐานสากล”
[ 22-01-2563 ]คณบดี พบผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140