Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 17-03-2564 ]การแนะนำแขนงวิชาและหลักสูตร คณะเกษตร แพงแสน
[ 02-03-2564 ]บริหารเซ็นทรัลพลาซา เข้าพบเพื่อหารือโครงการ Green Eco Mall
[ 24-02-2564 ]MOU การพัฒนาและส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไหมอีรี่
[ 23-02-2564 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตนเอง
[ 18-02-2564 ]ปรึกษาหารือการประสานความร่วมมือ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
[ 11-02-2564 ]ผู้บริหารจังหวัดนครปฐมเข้าพบปรึกษาหารือการบูรณาการด้านการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
[ 12-01-2564 ]คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าพบสวัสดีปีใหม่
[ 11-01-2564 ]ผอ.สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบสวัสดีปีใหม่
[ 07-01-2564 ]ปรึกษาหารือความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
[ 05-01-2564 ]สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่งๆ ในวิทยาเขต กพส.
[ 23-12-2563 ]อบรม “การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า” รุ่นที่ 12
[ 14-12-2563 ]บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สัมภาษณ์นิสิตเพื่อมอบทุน
[ 10-12-2563 ]กิจกรรม "Open house กลุ่มอาคารแปรรูปอาหารเพื่อการเรียนรู้มาตรฐาน GMP"
[ 10-12-2563 ]งานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 11
[ 10-12-2563 ]การแข่งขันกินหมูย่าง
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140