Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 14-02-2566 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 14-02-2566 ]พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านไม้ดอก
[ 13-02-2566 ]โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์มะเขือเทศสีดา ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง มก. กพส.
[ 13-02-2566 ]นิสิตโครงการ PARE Spring School 2023 จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมด้านการแปรรูปอาหาร
[ 09-02-2566 ]แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 21 ปี
[ 07-02-2566 ]ต้อนรับคณาจารย์จาก Uni. of the Philippines at Los Baños
[ 07-02-2566 ]คณะจากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เข้า ปรึกษาหารือหลักสูตรด้านการจัดการศัตรูพืช
[ 07-02-2566 ]กรมการสัตว์ทหารบกร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
[ 07-02-2566 ]อบรมการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
[ 07-02-2566 ]ประชุมหารือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการสนทนากลุ่มฯ
[ 06-02-2566 ]บุคลากรภาควิชากีฏวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากร
[ 02-02-2566 ]ร่วมงานวันสถาปนา มก. ครบรอบ 80 ปี
[ 02-02-2566 ]รางวัล ศิษย์เก่าปฐพี-เคมีการเกษตรดีเด่น ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2566
[ 02-02-2566 ]พิธีลงนาม MOU การจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม (ระดับปริญญาเอก) ระหว่าง มก. กับ Nagoya University
[ 30-01-2566 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชากีฏวิทยา
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140