Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 13-06-2555 ]มอบทุนสนับสนุนแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
[ 11-06-2555 ]โครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555
[ 08-06-2555 ]โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปี 2555
[ 07-06-2555 ]ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
[ 06-06-2555 ]โครงการปฐมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 1
[ 05-06-2555 ]โครงการพบผู้ปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 1
[ 01-06-2555 ]โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 30-05-2555 ]บรรยายพิเศษ โดย Dr.Mike Nicole
[ 30-05-2555 ]บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 29-05-2555 ]พิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันเรื่องการดำเนินกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย
[ 23-05-2555 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร Vol.3
[ 22-05-2555 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร Vol.2
[ 21-05-2555 ]พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเกษตร กำแพงแสน และ Jiangsu Academy of Agricultural Science (JAAS)
[ 21-05-2555 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
[ 19-05-2555 ]ฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140