Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-09-2558 ]หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การจัดการโรงงานอาหารสัตว์น้ำ” หลักสูตรที่ 2 ของโครงการ “อะกริ-สคูล”
[ 25-09-2558 ]ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต นนทรีสีทอง ประจำปี 2558
[ 24-09-2558 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย-ภาควิชาพีชสวน
[ 24-09-2558 ]ร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 58 มก.กพส.
[ 24-09-2558 ]ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย มิยาซากิ เข้าศึกษาดูงาน
[ 23-09-2558 ]ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
[ 23-09-2558 ]โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานปฏิบัติการชีววิทยาและเปิดทัศน์แห่งการเรียนรู้
[ 22-09-2558 ]กว. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี” ในงาน Thailand Industry Expo 2015
[ 19-09-2558 ]โครงการมองโลกกว้างกับพี่เกษตร
[ 18-09-2558 ]นิสิตรับมอบทุนการศึกษาจาก ผู้แทน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
[ 16-09-2558 ]โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
[ 12-09-2558 ]ร่วมกิจกรรม โครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558
[ 11-09-2558 ]ร่วมงาน “รวงทอง...ลาทุ่ง’58”
[ 09-09-2558 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก Hokkaido University เข้าศึกษาดูงาน
[ 08-09-2558 ]รวมพลังใจ สานรักและผูกพัน ผู้เกษียณอายุราชการ 58
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140