Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 07-09-2559 ]พิธีเปิด ห้องปฏิบัติการวิจัย (ห้อง A 513)
[ 06-09-2559 ]อบต.หัวถนน เข้ารับการฝึกอบรมด้านดิน และศึกษาดูงานโดมแมลง/โรงสีธัญโอสถ
[ 06-09-2559 ]โครงการ “เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน (Open house)"
[ 04-09-2559 ]อบรมเรื่องฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์
[ 03-09-2559 ]โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10
[ 03-09-2559 ]ร่วมโครงการ ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9,999 ต้น
[ 02-09-2559 ]นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกิจการคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-09-2559 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม” หลักสูตรที่3
[ 30-08-2559 ]ต้อนรับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในการมอบทุนการศึกษา โครงการโควตาบุตรเกษตรกร
[ 30-08-2559 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร"
[ 28-08-2559 ]โครงการเกษตรกำแพงแสนรวมใจน้อมศิระสักการะองค์พระปฐมเจดีย์
[ 28-08-2559 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล
[ 27-08-2559 ]โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
[ 25-08-2559 ]ประชุม ทิศทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะพร้าวในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559
[ 25-08-2559 ]โครงการฝึกอบรมการรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140