Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 16-10-2562 ]โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
[ 15-10-2562 ]พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือการวิจัยด้านมะพร้าวกับจีน
[ 15-10-2562 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากการแข่งขัน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
[ 11-10-2562 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562
[ 05-10-2562 ]ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562
[ 30-09-2562 ]รับรางวัล GLOBE STAR AWARDS 2019 2 รางวัล
[ 29-09-2562 ]ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562 วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 28-09-2562 ]ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 27-09-2562 ]ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
[ 27-09-2562 ]บริษัท เจียไต๋ จํากัด มอบเมล็ดพืชแก่สโมสรนิสิตคณะฯ
[ 25-09-2562 ]โครงการรวมพลังใจ สานรักและผูกพันคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 20-09-2562 ]ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต นนทรีสีทอง 62 มก.
[ 19-09-2562 ]นิสิตได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท "ดีเยี่ยม" ประจำปี 2562
[ 18-09-2562 ]บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยง
[ 18-09-2562 ]ประชุมการจัดการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140