Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 30-09-2563 ]บุคลากรคณะฯ สอบผ่านการวัดความรู้ฯ การเงินและบัญชี และขอบคุณบุคลากรเกษียณอายุราชการ
[ 25-09-2563 ]ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาคณะฯ และปรับโครงสร้าง
[ 24-09-2563 ]คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะ
[ 23-09-2563 ]ร่วมงาน “กตเวทิตาจิต..นนทรีสีทอง”ประจำปี 2563
[ 23-09-2563 ]บรรยายเรื่อง เสียงของลูกค้าและเข้าใจลูกค้า
[ 22-09-2563 ]รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบมาตรฐาน ISO ครั้งที่ 1
[ 21-09-2563 ]ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด เข้าประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านบริหาร
[ 21-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
[ 18-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนหันคาวิทยาคม
[ 18-09-2563 ]เสวนาวิชาการ เรื่อง “บ่มเพาะสัตวบาลไทย สู่วิถีใหม่ที่ยั่งยืน”
[ 17-09-2563 ]จัดงาน “รวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน”
[ 17-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมป์
[ 16-09-2563 ]ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
[ 16-09-2563 ]บุคลากรคณะ เข้ารับประกาศเกียรติคุณจากการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 15-09-2563 ]อบรมการผลิตวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140