Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 22-04-2559 ]ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
[ 22-04-2559 ]มอบแจกันดอกไม้วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 21-04-2559 ]ร่วมการถ่ายทำวีดิทัศน์แนะนำวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 21-04-2559 ]อาจารย์และนิสิต คณะวนศาสตร์ บางเขน ดูงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน กำแพงแสน
[ 21-04-2559 ]อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรฯ รุ่นที่ 2
[ 20-04-2559 ]โครงการฝึกอบรมการผลิตผักปลอดภัยและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
[ 19-04-2559 ]คณบดีนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคณะเกษตร กำแพงแสน ในงาน Health Food Expo 2016 ประเทศญี่ปุ่น
[ 10-04-2559 ]โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี และการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะฯ (อบรมบุคลิกภาพ)
[ 08-04-2559 ]โครงการ “AGGIE GAME ครั้งที่ 8”
[ 08-04-2559 ]งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
[ 08-04-2559 ]นิสิตสัตวบาลช่วยกันใส่ปุ๋ยคอกต้นชมพันธุ์ทิพย์
[ 07-04-2559 ]โครงการ AGGIE ROAD ครั้งที่ 10 สงกรานต์ FESTIVAL
[ 05-04-2559 ]โครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร”
[ 04-04-2559 ]เด็กและเยาวชนจากโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนเข้าศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ของคณะ
[ 01-04-2559 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ ก"ารวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ"
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140