Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 25-02-2559 ]ร่วมโครงการ “ปั่นเพื่อสุขภาพ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน” ครั้งที่ 4
[ 25-02-2559 ]มอบแจกันดอกไม้ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน 11 ปี
[ 19-02-2559 ]พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ประจำปี 2558 จาก บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
[ 19-02-2559 ]ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558-2559 (มก.)
[ 18-02-2559 ]โครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน The 12th International Student Forum (ISF)
[ 18-02-2559 ]โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ คณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
[ 16-02-2559 ]บริษัท Kohkan เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาเรื่องการต่อสัญญา MOU กวาวเครือ
[ 15-02-2559 ]ประธานกรรมการสวนเสือศรีราชาและคณะ เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร
[ 13-02-2559 ]อบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3"
[ 11-02-2559 ]นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 09-02-2559 ]สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อฯ (โควตารับตรง) 2559
[ 09-02-2559 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตรฯ ในงาน เปิดรั้วโรงเรียนวัดสุทธิวราราม (Open house)
[ 08-02-2559 ]สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ 2559 (รอบแรก)
[ 05-02-2559 ]สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร 2559
[ 03-02-2559 ]พิธีมอบใบประกาศ แก่ Mr.Yuta Kuroiwa นักศึกษาปริญญาโท จากประเทศญี่ปุ่น
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140